Przystępna cena, dużo praktyki, ciekawa teoria, zaangażowani instruktorzy – to charakteryzuje nasze szkolenia!

Szkolenia są przeznaczone dla każdego, kto chce poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy, jak i osób, które zostały wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy (wymóg Kodeksu Pracy).


Zakres programowy szkolenia:

Cel szkolenia: nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Według założeń osoba, która ukończyła kurs powinna umieć prawidłowo zareagować w przypadku stanów zagrożenia życia:

• prawidłowo ocenić sytuację,
• skutecznie wezwać pomoc,
• samodzielnie stosować podstawowe zabiegi ratujące życie (standard BLS).

Poruszane są także aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy w Polsce.

W zależności od zapotrzebowania szkolenie może realizować wg podstawowego lub rozszerzonego programu szkoleniowe.

Podstawowe treści programowe: 
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
Wezwanie pomocy – uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia. Obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanemu.
Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsce zdarzenia.
Poszkodowany nieprzytomny – zagrożenia wynikające z utraty przytomności, pozycja bezpieczna (wykład + zajęcia praktyczne).
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa: osoba dorosła, dziecko, niemowlak (wykład + zajęcia praktyczne).
Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED (zajęcia praktyczne).
Zadławienia – pierwsza pomoc w zadławieniu u osób dorosłych i dzieci (wykład + zajęcia praktyczne).
Urazy i skutki urazów – zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom urazów oraz porażenia prądem, podtopienia, ukąszenia, użądlenia.
Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych.
Unieruchomienie złamań i zwichnięć.
Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania – działanie w wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka. Oparzenia termiczne, chemiczne, odmrożenia.
Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego – omdlenia, zawał serce, napad drgawek, udaru mózgu, astma oskrzelowa, reakcja alergiczna.
Zatrucia – zasady udzielania pomocy w przypadku zatruć.
Ewakuacja ze strefy zagrożenia – zachowanie na miejscu wypadku. Ocena zagrożenia i zasady postępowania w zakresie pierwszej pomocy.
Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych z wykorzystaniem fantomów, AED, zestawu ran.

 

Metodyka szkolenia:
Zajęcia prowadzone w formie wykładu, pracy w grupach, burzy mózgów oraz symulacji zdarzeń. Szkolenie przeprowadzane jest w formie zajęć wraz instruktorami z nastawieniem na aktywny udział osoby szkolonej.
Wykorzystujemy nowoczesne fantomy, zestawy szkoleniowe i materiały ratownicze aby jak najbardziej przybliżyć się do warunków prawdziwego stanu zagrożenia życia i zdrowia. Symulacje sytuacji niebezpiecznych przeprowadzane są z udziałem pozorantów, sztucznej krwi czy zestawu ran.

Organizacja szkolenia:
Szkolenia prowadzone będzie z uwzględnieniem potrzeb zleceniodawcy. Zapewniamy sprzęt
i materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia szkolenia. Szkolenie będzie prowadzone przez instruktora pierwszej pomocy, który posiada wiedze teoretyczną oraz praktyczne umiejętności wykorzystywane podczas udzielania pierwszej oraz kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.
Termin i czas szkolenia zawsze ustalany jest indywidualnie z zleceniodawcą.


Koszty szkolenia:
Koszt szkolenia podstawowego zaczyna się od 100 zł/ osobę, natomiast koszt szkolenia rozszerzonego ustalany jest indywidualnie.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.