Aspekty prawne

Rodzaje, czas trwania i okres ważności szkoleń BHP

Szkolenia BHP są jednym z najważniejszych i najczęściej kojarzonych aspektów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Niestety bardzo często szkolenia przeprowadzane są niestarannie lub w ogóle fikcyjnie. Wiele firm oferuje tzw. szkolenia BHP on-line, które nie mają nic wspólnego z poprawnym przeprowadzaniem szkoleń, które powinny opierać się przede wszystkim na poznaniu danej firmy, środowiska oraz ludzi w nim pracujących.

Wielu pracodawców zastanawia się komu i kiedy przeprowadzać szkolenia, z jaką częstotliwością, jak je dokumentować?

Oto krótkie wyjaśnienie powyższych wątpliwości.

Ogólne wytyczne dotyczące szkoleń BHP zawiera Dział X, Rozdział VIII Kodeksu Pracy, który mówi, że:

  • Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
  • Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Kolejnym aktem prawnym definiującym i opisującym już bardziej szczegółowo problematykę szkoleń BHP jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zawiera:

  • szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • zakres szkolenia;
  • wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia;
  • sposób dokumentowania szkolenia;
  • przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy;
  • mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.