Aspekty prawne

Rodzaje, czas trwania i okres ważności szkoleń BHP

Istnieją dwa rodzaje szkoleń z zakresu BHP: Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy). Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Szkolenie wstępne przeprowadza się dla nowozatrudnionych pracowników, przed dopuszczeniem ich do pracy. Powinno ono trwać co najmniej:
 • Instruktaż ogólny- minimum 3 godziny lekcyjne trwające 45min.
 • Instruktaż stanowiskowy:
  •  dla pracowników administracyjno- biurowych minimum 3 godziny lekcyjne trwające 45min.
  •  dla pozostałych pracowników minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45min.
Szkolenie wstępne jest ważne przez okres 1 roku, co oznacza, że pierwsze szkolenie okresowe pracownika powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu podjęcia pracy. Szkolenie okresowe Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe odbywają:
 Opis stanowiska  Ważność szkolenia okresowego  Czas trwania szkolenia
 Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści  co najmniej raz na 5 lat  Czas trwania szkolenia- minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45min
 Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych  co najmniej raz na 3 lata chyba, że wykonują prace szczególnie niebezpieczne takie jak np. spawanie czy praca na wysokości, wtedy szkolenie przeprowadza się co najmniej raz w roku  Czas trwania szkolenia- minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45min.
 Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji  co najmniej raz na 5 lat  Czas trwania szkolenia- minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45min.
 Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby  co najmniej raz na 5 lat;  Czas trwania szkolenia- minimum 32 godziny lekcyjne trwające 45min (w tym 4 godziny ćwiczeń).
 Pracownicy administracyjno-biurowi  co najmniej raz na 6 lat i inni niewymienieni w pkt. 1- 4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy- co najmniej raz na 5 lat  Czas trwania szkolenia- minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45min.
Poprawne i profesjonalne przeprowadzanie szkoleń BHP, zapewnia pracownikom wiedzę z zakresu:
 1. prawa pracy,
 2. organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 3. skutków ekonomicznych niewłaściwych warunków pracy,
 4. występujących zagrożeń oraz sposobów ich eliminacji,
 5. środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 6. wypadków przy pracy oraz postępowania w razie wypadku,
 7. ochrony przeciwpożarowej,
 8. udzielania pierwszej pomocy.